Veilig Sportklimaat

Volleybalvereniging Impala Leek wil er alles aan doen om gezellig en veilig sportklimaat te creëren. Dit doen we vooral door op een respectvolle, sportieve manier met elkaar om te gaan. Daarnaast hebben we als vereniging enkele maatregelen genomen om er ervoor te zorgen dat iedereen zich prettig en veilig voelt op en om het volleybalveld.

Deze maatregelen bestaand vooral uit afspraken over hoe we met elkaar omgaan, en duidelijkheid bij je je kunt melden als er wel wat aan de hand is. Voor dit laatste is een vertrouwenspersoon aangesteld. Ook is het belangrijk zorgvuldig te zijn bij het aanstellen van vrijwilligers die intensief met onze jeugdleden optrekken. Volwassen trainers en coaches die met jeugdleden werken zullen vanaf nu een VOG moeten aanvragen, dat kan gratis via de vereniging. Tot slot willen wij als vereniging aandacht schenken aan gezond en blessurevrij sporten, hierbij hoort ook een goede EHBO voorziening bij onze trainingen en wedstrijden.

Dit beleid komt naar voren in een aantal documenten die in dit stuk opgenomen zijn en ook via de website en op andere manieren met de leden worden gecommuniceerd. Verder zijn een paar concrete acties ondernomen, vanaf heden:

 • wordt aan alle nieuwe leden gevraagd de ‘gedragsregels voor leden en ouders van Impala’ te onderschrijven. De komende tijd zal dit ook aan alle huidige leden gevraagd worden.
 • wordt aan alle trainers gevraagd de ‘gedragsregels voor begeleiders in de sport’ te onderschrijven (als bijlage bij het trainerscontract), coaches krijgen deze regels apart toegestuurd).
 • Is een vertrouwenspersoon aangesteld die op de website vermeld wordt. In eerste instantie richt zij zich met name op de jeugd, er zal zo spoedig mogelijk een tweede vertrouwenspersoon voor volwassenen worden aangesteld.

Verder hebben we een procedure afgesproken die gevolgd wordt bij het aannemen van trainers/coaches. Alle meerderjarige trainers die minderjarige spelers trainen of begeleiden worden geacht een VOG te overhandigen. Voor scheidsrechters vinden we dat op dit moment nog niet noodzakelijk, omdat deze geen 1-op-1 contact met jeugdspelers hebben, en er tijdens het fluiten altijd voldoende anderen aanwezig zijn.

Tot slot hebben we een actieplan opgesteld voor veilig, gezond en blessurevrij sporten. Dit actieplan zal het komende seizoen (2018-2019) verder worden uitgevoerd.

Bestuur Volleybalvereniging Impala

PS Alle genoemde informatie staat in het document ‘Een veilig sportklimaat bij Impala’ dat je hier kan downloaden.

Gedragsregels voor begeleiders in de sport (NOC-NSF):

 • De begeleider zorgt voor een veilige omgeving en sfeer.
 • De begeleider tast de sporter niet in zijn waardigheid aan dringt niet verder in het privé-leven van de sporter door dan nodig.
 • De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele Intimidatie tegenover de sporter.
 • Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
 • De begeleider mag de sporter niet zodanig aanraken dat de sporter en/of de begeleider dit ervaart als seksueel of erotisch van aard.
 • De begeleider onthoudt zich van (verbale) seksueel getinte intimiteiten.
 • De begeleider zal tijdens training(stages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter.
 • De begeleider heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele Intimidatie.
 • De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen extra financiële beloning of geschenken van de sporter anders dan vooraf is afgesproken.
 • De begeleider ziet erop toe dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken.
 • In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.

Verder verwachten wij van onze trainers en begeleiders:

 1. Positief training geven: Zorg voor een goede sfeer; spelers waardering tonen voor hun inzet en ontwikkeling; Training afstemmen op niveau spelers en team; Saamhorigheid creëren en nastreven;
 2. Respectvol training geven: Een pedagogische benadering nastreven; Evenveel aandacht geven aan iedere speler; Een voorbeeldrol vervullen; Niet met het mobieltje bezig zijn, behalve als het nadrukkelijk met de training te maken heeft. Geef dit dan aan bij de spelers. Het mobieltje hoort in de tas.

Veilig training geven: Benader zieke of geblesseerde sporters met interesse; Stel ouders in kennis wanneer er twijfels zijn over het welzijn van een speler; Neem contact op met het bestuur / vertrouwenspersoon indien (een vermoeden van) pestgedrag, moeizame communicatie met het team of andere gelijkaardige probleemgevallen.

Gedragsregels voor leden en ouders van Impala’

ALGEMEEN

 1. ik accepteer en respecteer de ander zoals hij is en discrimineer niet. Iedereen telt mee binnen onze sportclub.
 2. ik houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft.
 3. ik val de ander niet lastig.
 4. ik maak op geen enkele wijze misbruik van mijn positie.
 5. ik kom niet ongewenst te dichtbij en raak de ander niet tegen zijn of haar wil aan.
 6. als iemand mij hindert of lastig valt dan vraag ik hem/haar hiermee te stoppen. Als dat niet helpt, vraag ik een ander om hulp.
 7. ik help anderen om zich ook aan deze afspraken te houden en spreek degene die zich daar niet aan houdt hierop aan en meldt dit zo nodig bij het bestuur / vertrouwenspersoon.

In aanvulling op deze algemene regels verwachten wij dat spelers en ouders zich als volgt gedragen:

POSITIEVE SFEER

 • Spoor medespeelsters aan tot respectvol en sportief gedrag wanneer nodig;
 • De vereniging kan alleen maar bestaan met behulp van vrijwilligers: bied je zelf aan om te helpen;
 • Praat positief / coachend over elkaar;
 • Praat positief over Impala Leek op Facebook, Twitter etc

RONDOM TRAININGEN EN WEDSTRIJDEN

 • Maak geen negatieve opmerkingen tegen of over spelers, trainers, coaches, tegenstanders, scheidsrechters en / of andere officials;
 • Schreeuw niet en doe geen andere ongepaste dingen.
 • Kom op tijd.
 • Laat de kleedkamers netjes achter.
 • Gebruik geen mobieltje tijdens de training of wedstrijd.
 • Maak alleen foto’s van anderen als die daar akkoord mee zijn (uitgezonderd algemene foto’s tijdens de wedstrijd of training, maar als er bezwaar wordt gemaakt doe je het ook dan niet).
 • Communiceer tijdens training of wedstrijd niet met anderen buiten het veld die niet bij het volleybal betrokken zijn.

SPECIAAL VOOR OUDERS

 • Heb een positieve houding ten opzichte van de organisatie: een volleybalvereniging werkt met vrijwilligers die hun best doen er een mooie vereniging van te maken. Een positieve bijdrage wordt gewaardeerd.
 • Wees stimulerend en motiverend naar het team en het kind, ook indien het niet het eigen kind is.
 • Bemoei je niet met het kind tijdens wedstrijd of nabespreking;
 • Wees te allen tijde respectvol tegen de trainer(s) en / of coach(es)
 • Wees niet negatief tegenover (spelers van) het andere team, ouders, scheidsrechters en / of andere officials.

Vertrouwenspersoon Impala

Binnen de volleybalvereniging Impala vinden we dat we met respect met elkaar moeten omgaan.
Stelregel is: als anderen iets bij jou doen dat jij niet plezierig zou vinden, moet jij dat ook niet bij anderen doen.
Respect verdien je met goed gedrag, maar soms komt het helaas voor dat het gedrag van de ander te ver gaat.
En dat jij je daardoor niet meer veilig voelt in je team of binnen de vereniging.
Wanneer een ander jou lastig valt met zijn of haar gedrag en je zelf niet meer weet hoe je de situatie op moet lossen, kun je verschillende dingen doen.
Praat er in ieder geval over. Dat kan met verschillende mensen: ouders, een teamgenoot, je trainer of je begeleider. Ook kan met de team coördinator contact opgenomen worden, of met het bestuur. Als laatste kun je ook contact opnemen met de vertrouwenspersoon binnen de vereniging.
Tegen haar/hem kan je zeggen wat je vervelend vindt in het gedrag van de ander.
De vertrouwenspersoon kan je helpen om te zoeken naar een oplossing.
Want uiteindelijk moet iedereen gewoon met plezier in een veilige omgeving kunnen volleyballen en sporten.

De vertrouwenspersoon van Impala voor de jeugd is Edith Haima. Je kunt haar bereiken via mail: vertrouwenspersoon@impalaleek.nl.
Als je contact met haar opneemt kan je er op rekenen dat zij jou verder helpt, ze zal ook niet met anderen over jou praten zonder je uitdrukkelijke toestemming.

Vertrouwenscontactpersoon Nevobo & Vertrouwenspunt Sport NOC*NSF

De Vertrouwenscontactpersoon (VCP) is binnen de sportvereniging of sportbond het eerste aanspreekpunt voor iedereen die een vraag heeft over of te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag en hier met iemand over wil praten. Bij de Nevobo is Janine Pleizier de VCP, te bereiken via mail of bel 06 – 4631 7335. Voor alle sporters en hun omgeving heeft NOC*NSF het Vertrouwenspunt Sport opgezet. In een vertrouwelijk gesprek met een vertrouwenspersoon of adviseur bespreek je wat je dwars zit en welke stappen je zou kunnen zetten om het aan te pakken. Je houdt zelf altijd de regie op wat er met je verhaal gedaan wordt. Dus zit je ergens mee? Dan kun je het Vertrouwenspunt Sport op vier verschillende manieren benaderen: Telefoon: 0900 202 55 90 (€ 0,10 per minuut) – maandag t/m vrijdag 08.00 – 22.00 uur, zaterdag 12.00 – 16.00 uur. WhatsApp: 06 53646928 (belangrijk: dit nummer is alleen bedoeld voor WhatsApp). E-mail: vertrouwenspuntsport@nocnsf.nl.

Op de volgende bladzijden staat de volledige tekst van de taakomschrijving van de vertrouwenspersoon van Impala.